هنجار

شهریور ۱۴, ۱۳۹۶

کتابخانه اوتیسم

اوتیسم Autism نوعی اختلال رشدی است که با رفتارهای ارتباطی ، کلامی غیر طبیعی مشخص می شود.