نورون های آینه ای

بهمن ۲۸, ۱۳۹۷

حرکت و تولید گفتار

درواقع حرکت محصول قابل مشاهده فعالیت قشر مغز است که براساس جهان اطراف ما اتفاق می افتد.شروع حرکت وهماهنگی به وسیله مغز کنترل می گردد.کل فرایند […]