مکث_متناوب

دی ۱۶, ۱۳۹۶

کوه یخ لکنت

در فرهنگ لغت بر پایه فرهنگ لغت، لکنت عبارت است از: صحبت کردن با مکث متناوب، و تکرار کردن یا کشیده ادا کردن صداها. احتمالا” هر […]