ماهیچه

دی ۱۳, ۱۳۹۶

افزودنی های غذایی

برخی افزودنیهای غذایی در بسیاری از کودکان واکنش نامطلوب ایجاد می کنند. برای مثال، حتی مقدار بسیار کم «MSG «monosodiom glotamate ممکن است تغییر رفتار فاحشی […]
آبان ۲, ۱۳۹۶

نیازهای نوزاد

برخی از پاسخ های شکل یافته نوزاد بطوری برای بقاء و ادامه زندگی او مؤثرند که میتوان آن ها را تحت عنوان نیازهای نوزاد عنوان نمود. […]