عبارت

آبان ۳, ۱۳۹۶

مهارت های زبان در سن ۲۴ – ۱۸ ماهگی

زبان درکی: در تصاویر بزرگ، اعضای بدن و لباس ها را تشخیص می دهد. سؤال های ساده «بله – نه» را درک می کند. تفاوت ضمایر […]