سال

آبان ۳, ۱۳۹۶

مهارت های زبانی در سن ۳ – ۰ ماهگی

زبان ادراکی: در پاسخ به صدای بلند از جا می پرد. در پاسخ به صدای آشنا لبخند می زند. در پاسخ به یک صدای آشنا ساکت […]