راز_لکنت_زبان

دی ۱۹, ۱۳۹۶

درمان غیر مستقیم لکنت

آهسته صحبت کنید. مکث کنید. به روزهای خوب و بد توجه کنید و برنامه ریزی کنید. از کودکتان زیاد سوال نکنید. بگذارید کودک شما آن گونه […]
دی ۱۹, ۱۳۹۶

مراحل روش درمانی کمپرداون

مرحله ۱: آموزش اجرای تشکیل دهنده درمان آموزش کشیده گویی آموزش روش نمره دهی به شدت لکنت آموزش روش نمره دهی به طبیعی مرحله ۲: ایجاد […]
دی ۵, ۱۳۹۶

کتابخانه لکنت

لکنت زبان می تواند بعد از یک «فشار روانی بیش از آستانه تحمل» و یا در اثر «تقلید» کودک از فردی دیگر آغاز شود.