تکلیف

شهریور ۱۰, ۱۳۹۶

برنامه تمرینی لیدکامب ۱

در این تمرین هدف داشتن ساختارهای سازمان بندی شده گفتار جهت تمرین و گرفتن بازخورد مناسب از والدین برای پیشبرد درمان ناروانی و لکنت کودکان پیش […]