آهنگ

آبان ۳, ۱۳۹۶

مهارت های زبان در سن ۹ – ۶ ماهگی

زبان ادراکی: وقتی از او سؤال می شود «مامان یا بابا کجاست؟» به دنبال افراد آشنا می گردد. وقتی که نام اشیاء برده می شود به […]